Περιστατικά Ιατρείου

Ενδεικτικά παρατίθονται κάποια αισθητικά – προσθετικά πρόσφατα περιστατικά του ιατρείου.